Juridische mededelingen en privacyverklaringen

I. Doel

Deltek met zijn gelieerde ondernemingen ('Deltek'), respecteert en beschermt uw privacy via deze Privacyverklaring en door het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het vergaren, gebruiken en bekendmaken van Persoonsgegevens in de websites, producten en diensten van Deltek waarop deze Privacyverklaring betrekking heeft. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het productaanbod Kona en GovWin. Zie www.kona.com en www.govwin.com.

'Persoonsgegevens' zijn de informatie waarmee natuurlijke personen worden of kunnen worden geïdentificeerd.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over:

  1. de wijze waarop Deltek uw Persoonsgegevens verwerkt, bekendmaakt of verzendt;
  2. uw invloed op de wijze waarop Deltek uw Persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt; en
  3. uw overige rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring voldoet aan de Safe Harbor Principles (veilige haven-beginselen) zoals vastgesteld door Europese Commissie en de Kamer van Koophandel van de VS. In lijn met ons streven naar de bescherming van persoonlijke privacy, houdt Deltek vast aan deze Safe Harbor Principles, die u kunt nalezen op http://www.export.gov/safeharbor/.

II. Bereik

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens waarmee individuele personen niet kunnen worden geïdentificeerd, of indien er met pseudoniemen wordt gewerkt. (Het gebruik van pseudoniemen is het vervangen van namen of andere persoonlijke identificatoren door alternatieve informatie, zodat deze niet meer tot individuen herleidbaar is.)

III. Vergaren en gebruik van Persoonsgegevens

Deltek kan Persoonsgegevens ontvangen die afkomstig zijn: (1) direct van uzelf, (2) via een gelieerde onderneming of (3) uit de gegevens die Deltek vergaart als u door een van onze websites navigeert, zoals gebruikersdetails, IP-adressen en cookies.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van een computer is opgeslagen en dat informatie geeft over uw internetgebruik. Deltek maakt gebruik van cookies om de website te kunnen verbeteren en een betere gebruikservaring te bieden. U kunt cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Door deze instelling te selecteren kan het zijn dat bepaalde functionaliteit van de websites of services van Deltek niet goed werkt. Tenzij u uw browser zodanig hebt ingesteld dat deze geen cookies accepteert, kan het Deltek-systeem cookies gebruiken als u via uw browser een website of service van Deltek benadert.

Deltek gebruikt uw Persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden, zoals, zonder beperking: (1) ordervervulling en dienstverlening; (2) klantenservice; (3) productverbetering; (4) het opslaan en verwerken van data, inclusief in computerdatabases en servers opgeslagen Persoonsgegevens; (5) het implementeren en onderhouden van de informatietechnologie van Deltek; en (6) voor overige zakelijke doeleinden, voor zover dit conform de toepasselijke lokale wet- en regelgeving is toegestaan en/of wordt vereist. Deltek vraagt vooraf toestemming indien de intentie bestaat om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

IV. Openbaar maken/verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

Deltek zal uw Persoonsgegevens alleen verstrekken aan partijen die deze voor legitieme zakelijke doeleinden nodig hebben en Deltek vereist van derden aan wie deze gegevens worden bekendgemaakt, dat zij deze vertrouwelijk behandelen. Deltek zal uw Persoonsgegevens alleen zonder uw toestemming bekendmaken aan andere dienstverleners en hun onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van Deltek, mits dergelijke dienstverleners: (a) de Safe Harbor principles naleven of andere in het kader van de EU-wetgeving voor gegevensbescherming en de wetgeving van andere landen toegestaan mechanisme naleven dat restricties stelt aan de dataoverdracht of (b) die toezeggen uw privacybelangen te garanderen met minstens hetzelfde beschermingsniveau als dat in deze Privacyverklaring en deze gegevens alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Deltek deze derde heeft aangesteld.

Behoudens bovenstaande doeleinden zal Deltek uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, schenken of op enige wijze distribueren. Behoudens de bovenstaande situaties zal Deltek Persoonsgegevens alleen openbaar maken indien zulks wettelijk is verplicht of Deltek dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor het beschermen van de eigendommen of rechten van Deltek, derden of het maatschappelijk belang. Bent u een geregistreerd gebruiker van een Deltek-website of -service en hebt u uw e-mailadres verstrekt, dan kan Deltek, voor zover wettelijk is toegestaan, u bij gelegenheid per e-mail benaderen met informatie over nieuwe functionaliteit, uw feedback vragen of u informeren over ontwikkelingen met betrekking tot Deltek en zijn producten en diensten. Benadert u Deltek (bijvoorbeeld door het verzenden van een e-mail aan support of via een van onze feedbackopties), dan kan Deltek dergelijke reacties publiceren om de vraag of het verzoek te verduidelijken of op te lossen of om hiermee andere gebruikers te helpen. Deltek kan groepsgegevens over u en andere gebruikers aan derden bekendmaken. Dergelijke informatie bevat echter nooit persoonsgebonden gegevens en uw identiteit wordt dus nooit bekendgemaakt.

V. Gevoelige informatie

'Gevoelige informatie' is informatie met betrekking tot ras of etnische achtergrond, politieke overtuiging, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondlidmaatschap, salarisgegevens, gezondheid, seksuele geaardheid of verdenking van een misdrijf. Deltek vergaart geen Gevoelige informatie en zal door u verstrekte Gevoelige informatie niet aan derden onthullen of deze voor andere doeleinden gebruiken dan voor (1) het doel waarvoor u deze oorspronkelijk hebt verstrekt, (2) een doeleinde waarvoor u nadrukkelijk toestemming hebt verleend, of (3) voor zover Deltek dit wettelijk verplicht is.

VI. Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging

Deltek zal alle fysieke, administratieve en technische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens en Gevoelige informatie te beschermen en ongeautoriseerde toegang tot dergelijke informatie te voorkomen. Neem voor meer informatie over de wijze waarop Deltek uw Persoonsgegevens en Gevoelige informatie beschermt, contact op met privacy@deltek.com.

VII. Recht om gegevens te benaderen, wijzigen of wissen

Op redelijk verzoek, en voor zover een dergelijk verzoek niet strijdig is met de beveiliging zoals omschreven in deze Privacyverklaring, zal Deltek u redelijke toegang tot uw Persoonsgegevens en Gevoelige informatie bieden, zodat u de inhoud ervan kunt corrigeren, wijzigen of wissen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan privacy@deltek.com.

Deltek streeft ernaar tijdig te reageren op alle redelijke schriftelijke verzoeken om Persoonsgegevens of Gevoelige informatie in te zien, te wijzigen of te wissen.

VIII. Gegevensintegriteit

U bent ervoor verantwoordelijk dat de door u aan Deltek verstrekte informatie correct is. Deltek zal al het redelijke verrichten om de nauwkeurigheid en integriteit van dergelijke gegevens te handhaven en deze eventueel bij te werken. Behoudens uw toestemming zal Deltek gegevens niet langer bewaren dan voor de gemelde doeleinden noodzakelijk is.

IX. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op de bovenstaande datum van kracht. Deltek behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, conform de toepasselijke wetten en uitgangspunten voor gegevensbescherming en privacywetgeving. Tenzij deze wijzigingen een uitgebreidere bescherming van uw privacyrechten inhouden, of u anderzijds hiermee instemt, gelden de wijzigingen alleen voor Persoonsgegevens die na de ingangsdatum van een dergelijke verandering zijn ontvangen. Lees deze Privacyverklaring regelmatig door, daar deze van tijd tot tijd aan verandering onderhevig is.

Indien Deltek dit wenselijk acht, kunt u ook op andere wijze worden geïnformeerd over wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

X. Vragen of klachten

Bij vragen of klachten over deze Privacyverklaring kunt u Deltek benaderen via de onderstaande contactgegevens: privacy@deltek.com.

XI. Handhaving

In het kader van ons jaarlijkse Deltek certificeringsproces voor de Safe Harbor Principles, wordt de naleving van deze Privacyverklaring intern beoordeeld. Neem bij vragen, klachten of geschillen over de wijze waarop Deltek uw gegevens behandelt of beschermt, contact op met privacy@deltek.com.

Klachten over deze Privacyverklaring van ingezetenen van de Europese Unie of lidstaten van de Europese economische ruimte, die niet via de interne Deltek-procedures kunnen worden opgelost, worden met medewerking van Deltek afgehandeld via de TRUSTe geschillenprocedure en, waar nodig, zal Deltek de noodzakelijke stappen ondernemen om de problemen op te lossen en toekomstige naleving te garanderen.